JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY)

• Articles • Previous Articles     Next Articles

XIANG Jun,WANG Tian-sheng,GU Dong-sheng,ZENG Dong-qian   

  • Received:1900-01-01 Revised:1900-01-01 Online:2006-10-24 Published:2006-10-24
  • Contact: XIANG Jun

Key words:

[1] LIN Bin,WANGHui-ge . Functional endoscopic sinus surgery, FESS [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2006, 20(6): 481-487 .
[2] . [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2006, 20(1): 84-87 .
[3] . [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2009, 23(3): 23-24.
[4] . [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2006, 20(2): 116-118 .
[5] . [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2008, 22(3): 252-252 .
[6] . [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2008, 22(3): 259-259 .
[7] ZHOU Zi-ning,JIN Guo-wei . [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2006, 20(5): 462-465 .
[8] GONG Lei,SUN Jie,XUE Zi-chao,LI Jing-hua,XUE Wei-guo . DNA analysis of the cell cycle in sino-nasal neoplasm [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2008, 22(3): 193-195 .
[9] . [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2010, 24(5): 40-40.
[10] CHEN Wen-wen . [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2006, 20(5): 472-472 .
[11] . [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2008, 22(3): 260-262 .
[12] . [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2010, 24(5): 52-.
[13] . [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2011, 25(1): 68-71.
[14] ZHOU Bin,LI Bin . Endoscopic sinus surgery for 75 patients with chronic sinusitis and nasal polyps [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2006, 20(1): 24-26 .
[15] YANG Changliang,HUANG Zhiwu,YAO Hangqi,ZHU Yong,SNU Yi . Study on auditory brainstem response [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2006, 20(1): 9-13 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!