Journal of Otolaryngology and Ophthalmology of Shandong University ›› 2019, Vol. 33 ›› Issue (2): 169-170.doi: 10.6040/j.issn.1673-3770.0.2017.475

Previous Articles    

A case of traumatic eyeball removal into the maxillary sinus

LIU Hongxia, WANG Shaopeng, LU Hui, GAO Lifen   

  1. Department of Ophthalmology, Zibo Central Hospital, Zibo 255000, Shandong, China
  • Published:2019-03-28

Key words: Eyeball dislocation, Trauma, Maxillary sinus

CLC Number: 

  • R779.1
[1] 陈瑜,刘翠萍,崔莉萍,等. 外伤致左眼球上颌窦脱位1例报告[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2013,27(2):100-101. doi:10.13201/j.issn.1001-1781.2013.02.020. CHEN Yu, LIU Cuiping, CUI Liping, et al. Trauma induced left maxillary sinus dislocation of eyeball-a case report[J]. J Clin Otorhinolaryngol Head Neck Surg,2013,27(2):100-101. doi:10.13201/j.issn.1001-1781.2013.02.020.
[2] Ramstead C,McCabe J,Alkahtani M,et al. Traumatic dislocation of the globe into the maxillary sinus[J]. Can J Ophthalmol, 2008, 43(3):364-366. doi: 10.3129/i08-045.
[3] Abrishami M,Aletaha M,Bagheri A,et al. Traumatic subluxation of the globe into the maxillary sinus[J]. Ophthal Plast Reconstr Surg, 2007, 23(2):156-158. doi: 10.1097/IOP.0b013e31802f2470.
[4] Amaral MB, Nery AC. Traumatic globe dislocation into the paranasal sinuses: Literature review and treatment guidelines[J]. J Craniomaxillofac Surg, 2016, 44(5): 642-647. doi: 10.1016/j.jcms.2016.01.028.
[1] ZHA Yang, LÜ Wei, QI Fang, WANG Xiaowei, GAO Zhiqiang. Computed tomography and magnetic resonance imaging features of maxillary hemorrhagic necrotizing polyps [J]. J Otolaryngol Ophthalmol Shandong Univ, 2018, 32(4): 37-42.
[2] WANG Juan, ZHAO Min, XU Mei, ZHANG Qi, ZHOU Shanbi. Traumatic wound dehiscence after penetrating keratoplasty: eight cases and a literature view [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2018, 32(2): 95-98.
[3] JU Jun, LI Jinrang, ZOU Shizhen, JIA Manyu. Clinical characteristics and short-term outcomes of traumatic benign paroxysmal positional vertigo. [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2017, 31(5): 57-61.
[4] XIE Shaobing, ZHANG Yanni, XU Zhenhang, ZHANG Jianhui, WU Xuewen, SUN Hong. A systematic review of surgical timing of traumatic facial paralysis. [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2016, 30(6): 18-21.
[5] KANG Zonghui, XIA Siwen, HU Xianhui, CHEN Chunxiao, ZHENG Yingsong, HUANG Yideng. Combined middle meatus and prelacrimal recess approach for treatment of fungal maxillary sinusitis. [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2016, 30(6): 33-36.
[6] LIU Dingrong, SHI Yuyong, ZHAN Xianjin, LIU Guiling, LIAO Xinchun,YANG Ji, LUO Zehui, LUO Yonghua, LIAO Kuan, WU Ke. Computed tomographic analysis of the relationship between nasal structure and fungal maxillary inflammation. [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2016, 30(5): 94-97.
[7] LI Houjie, QU Qian, XU Shicai, LIU Lingbing, ZHANG Yongchao, WANG Xuzeng, LIU Lei. Clinical experience on the treatment of antrochoanal polyp under nasal endoscopy by expand road of the combined middle-inferior meatus. [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2016, 30(2): 62-64.
[8] ZHANG Bin, LI Feng, ZHANG Liangwen, YANG Yang, ZHU Shugan. Surgical strategies and techniques in the management of refractory cerebrospinal fluid otorrhea [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2015, 29(6): 17-21.
[9] XIA Siwen, SUN Yue, HUANG Yideng, LI Xiaomiao, HE Shuai. Treatment of the iatrogenic foreign body in the maxillary sinus via the endoscopic anterior prelacrimal recess approach. [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2015, 29(4): 28-30.
[10] WANG Xiaoyong, SONG Xicheng. Endoscopic surgery for surgical approache of benign lesion of maxillary sinus [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2015, 29(3): 90-92.
[11] WANG Xiao-ye, YOU Jian-qiang, LI Hai-feng, CHAO Chang-jiang. Endoscopic anterior prelacrimal recess surgery in treatment of maxillary sinus lesions [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2014, 28(6): 34-36.
[12] ZHU Fa-mei, ZHENG Jia-fa, CHEN Zu-yao, WANG Min. Analysis on therapeutic efficacy of endoscopic nasal surgery with different approaches for treating fungal maxillary sinuisitis [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2014, 28(6): 23-25.
[13] DONG Shou-hao, SHI Qing-yuan, WANG Zhen-zhen, ZHUANG Jian-hua, LIN Jia-xiang, LIAO Zhi-su. Endoscopic surgery for treating fungal maxillary sinusitis [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2014, 28(6): 37-39.
[14] ZHANG Jian-wei, ZHANG Qi-chang, ZHUANG Han, NI Ze, CAI Wei-qi. Renal clear cell carcinoma transferred to the maxillary sinus in 1 case [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2014, 28(6): 96-97.
[15] YANG Kai-yan. Treatment of maxillary sinus cyst by maxillary anterior dual puncture [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2014, 28(5): 49-50.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!