JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY) ›› 2012, Vol. 26 ›› Issue (6): 48-49.

• Articles • Previous Articles     Next Articles

HAN Hao-lun, WU Wei, WANG Hong-nan, LI Bao-wei, DING Rui-ying   

  1. Department of Otolaryngology & Head and Neck Surgery, 306th Hospital of PLA, Beijing 100101, China
  • Received:2012-04-15 Online:2012-12-16 Published:2012-12-16

Key words: null

CLC Number: 

  • R765.24
[1] WENG Yong-cai, GU Dong-sheng, CHEN Yu-wu, ZENG Dong-qian, WANG Tian-sheng. null [J]. J Otolaryngol Ophthalmol Shandong Univ, 2013, 27(1): 93-94.
[2] PENG Hong-bin1, CHEN Wei-liang2. null [J]. J Otolaryngol Ophthalmol Shandong Univ, 2013, 27(1): 89-89.
[3] HOU Yan-li, ZHAO Lu, WANG Yan-ling. Ischemic ophthalmopathy induced by disorders of cerebral circulation in 3 cases [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2012, 26(6): 83-88.
[4] LIU Jie-hui1, LI Jian-ping2, ZHENG Min2, ZHU Wei2, WANG Jian-min1. null [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2012, 26(6): 67-68.
[5] LIU Lai-fu1, ZHANG Qiang1, YU Li1, WEI De-you1,ZHAO Yan1,BAO Le-wei2. Clinical observation of combination of traditional Chinese medicine and western medicine for ocular myasthenia gravis [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2012, 26(6): 69-69.
[6] SHI Chun-hai, LI Shu-hua. null [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2012, 26(6): 90-91.
[7] XU Li-na1, ZHOU Ming1, ZHAO Fen2, LI Yang3. null [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2012, 26(6): 92-92.
[8] KONG Yong-gang, CHEN Shi-ming, XU Yu, DENG Yu-qin, XU Yong, TAO Ze-zhang. null [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2012, 26(6): 51-53.
[9] QIN Fei, CAO Bao-gang. null [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2012, 26(6): 58-58.
[10] KANG Sha-sha, JIN Tong, WEI Dong-min, QIAN Ye, SUN Rui-jie, XIA Ming, LIU Da-yu, XU Feng-lei, LEI Da-peng, PAN Xin-liang. null [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2012, 26(6): 59-61.
[11] PENG Li-li, LI Jin-rang. Laryngeal schwannoma: A report of 3 cases and literature review [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2012, 26(6): 29-30.
[12] ZHANG Hua, ZHANG Li-jing, SONG Xi-cheng, ZHANG Qing-quan. null [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2012, 26(6): 78-82.
[13] . null [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2012, 26(6): 70-70.
[14] WANG Cui-qing, LI Bin. null [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2012, 26(6): 50-50.
[15] JIN Min1, WANG Chun-ling1, CAI Xiao-lan2, ZHANG Li1. null [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2012, 26(6): 54-57.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!