JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY) ›› 2016, Vol. 30 ›› Issue (2): 10-12.doi: 10.6040/j.issn.1673-3770.1.2016.03

Previous Articles     Next Articles

Neck dissection to differentiated thyroid carcinoma.

YU Jichun   

  1. Department of Thyroid and Neck Surgery, The Second Affiliated Hospital to Nanchang University, Nanchang 330006, Jiangxi, China
  • Received:2016-03-10 Online:2016-04-16 Published:2016-04-16

Key words: Thyroid Cancer, Differentiated, Transfer, Neck Dissection

CLC Number: 

  • R736.1
[1] ZHU Xiaocheng, QIAN Xiaoyun, GU Yajun, SHEN Xiaohui, SONG Panpan, LI Hui, GAO Xia. Expression and clinical value of MGMT and EGFR in laryngeal squamous cell carcinoma. [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2017, 31(4): 68-72.
[2] LI Qingming, WU Sien, HUANG Suhong, CAO Huotai, HUANG Suihua, YAO Tingting, LIU Qihong. Diagnosis and treatment of the third branchial cleft fistula: a clinical report of 6 cases and literature review. [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2016, 30(3): 61-64.
[3] JIA Chuan-liang1,2, ZHANG Li-jing2,3, SONG Xi-cheng2. MGMT gene associated with head and neck cancer [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2014, 28(3): 80-85.
[4] ZHOU Peng, HE Qing-qing, ZHUANG Da-yong, FAN Zi-yi, ZHENG Lu-ming, ZHU Jian, YU Fang, YUE Tao, DONG Xue-feng. Regularity of lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma [J]. J Otolaryngol Ophthalmol Shandong Univ, 2013, 27(6): 12-15.
[5] CAI Qian, HUANG Xiao-Ming, HU Yao-Dong, PENG Jie-Ren, ZHENG Yi-Qing, GUAN Zhong, CHEN Bin. Selective neck dissection for reference in treating noncancerous diseases in the neck [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2008, 22(6): 495-496.
[6] HUANG Yong-jiu,BAO Xue-li,KONG Xu-hui,WU Jiang,MAO Ming-rong,CHU Jiu-sheng,WANG Yu,DONG Pin . High negative pressure drainage for chylous fistula after neck dissection [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2007, 21(2): 168-170 .
[7] HUANG Yong-jiu,BAO Xue-li,KONG Xu-hui,WU Jiang,MAO Ming-rong,CHU Jiu-sheng,WANG Yu,DONG Pin . High negative pressure drainage for chylous fistula after neck dissection [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2007, 21(2): 168-170 .
[8] SHEN Xiao-hui,GAO Xia,YU Cheng-jie,CHEN Feng . [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2006, 20(6): 541-543 .
[9] YANG Chun-hui,LIU Yun-heng,WU Zheng-ua,LIU Shao-hua,PENG Hua-hai,WANG Yong . [J]. JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY (OTOLARYNGOLOGY AND OPHTHALMOLOGY), 2006, 20(3): 259-262 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!